www.mahachaiforklift.com

mahachaiforklift.com
Member Login
Username
Password
 
Language
 
เกี่ยวกับ MAHACHAI FORKLIFT
 
       
  mahachaiforklift.com
   
     

Mission

ต่อลูกค้า - สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการในราคาที่เป็นธรรม

ต่อคู่ค้า - สร้างความสัมพันธ์อันดี และ ความร่วมมือที่ดีกับคู่ค้าบนพื้นฐานของความเป็นธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพไปด้วยกันในการดำเนินธุรกิจระยะยาว

ต่อทีมงาน - สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทีมงาน และผู้บริหาร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี และเพิ่มผลลัพธ์การทำงานที่เติบโตไปพร้อมกับองค์กร

ต่อองค์กร - พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การผลิต การขาย การบริการและการตลาด ระบบสารสนเทศน์ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร ในการเติบโตอย่างยั่งยืน ต่อผู้ถือหุ้น - ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดี ด้วยความเป็นธรรม และมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

   
 
       

 

Copyright © by MAHACHAI FORKLIFT Co.,Ltd. All right reseved. Best viewed with 1280x800 screen resolution on Internet Explorer 8 or higher.
บริษัท มหาชัยฟอล์คลิฟต์  จำกัด  โทร. 074-501661 , 074-474654 แฟกส์. 074-501658-9  
ที่อยู่ 55 ม.1 ถ.เลี่ยงเมือง(สายเอเซีย)  ต.ควนลัง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 www.mahachaiforklift.com